Leasing zwrotny samochodu

Marcin Batalia

3/10/20244 min read

Leasing zwrotny to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy poszukują elastycznych metod zarządzania flotą pojazdów. To instrument finansowy, który pozwala firmom na optymalizację kosztów oraz zwiększenie płynności finansowej, jednocześnie zachowując pełną kontrolę nad użytkowanymi samochodami. Sam proces zawierania umowy leasingu zwrotnego nie jest skomplikowany.

Co to jest leasing zwrotny?

Leasing zwrotny, znany również jako sale and leaseback, to opcja finansowania, która pozwala przedsiębiorstwom na uwolnienie kapitału zainwestowanego w środek trwały (w tym przypadku są to samochody inaczej flota pojazdów). W ramach tego rozwiązania firma leasingowa odkupuje od przedsiębiorcy pojazdy. Przedsiębiorca otrzymuje je z powrotem w użytkowanie i płaci raty leasingowe. Jest to szczególnie korzystne dla przedsiębiorstw, które potrzebują środków na inne inwestycje lub chcą poprawić płynność finansową. Warto pamiętać, że ten rodzaj leasingu wiąże się z tym, że trzeba opłacić VAT i podatek dochodowy. Wynika to z faktu, że przedmiotem leasingu zwrotnego jest np. samochód, który leasingobiorca wcześniej sprzedał firmie leasingowej. W ten sposób kwota otrzymana za przedmiot leasingu zwrotnego musi zostać odpowiednio opodatkowana.

Korzyści leasingu zwrotnego

Decydując się na leasing zwrotny przedsiębiorca może skorzystać z możliwości optymalizacji podatkowej, ponieważ wydatki związane z leasingiem są bowiem w pełni odliczalny od podstawy opodatkowania, co przekłada się na obniżenie obciążeń fiskalnych. Dodatkowo wydatki poniesione w leasingu zwrotnym nie obciążają bilansu firmy jako zobowiązania długoterminowe, co jest korzystne z punktu widzenia wskaźników finansowych i może wpływać na lepszą ocenę kredytową przedsiębiorstwa. Z perspektywy zarządzania flotą pojazdów, leasing zwrotny umożliwia firmom elastyczne dostosowanie do zmieniających się potrzeb. Dzięki temu przedsiębiorca może szybko wymieniać samochody na nowsze modele lub dostosować ich ilości do aktualnego zapotrzebowania.

Myślisz o leasingu zwrotny do swojej firmy?

Skontaktuj się ze mną

Procedura zawierania umowy leasingu zwrotnego

Pierwszym krokiem jest wybranie leasingodawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki. Zapoznaj się dokładnie z ofertą i nawiąż kontakt z doradcą leasingowym, którzy przedstawią dokładne wyliczenia. Dzięki temu umowa leasingu zwrotnego będzie zrozumiała i klarowna dla każdej ze stron.

Drugim krokiem jest złożenie wniosku o leasing zwrotny i przygotowanie niezbędnej dokumentacji, która obejmuje dane finansowe firmy i dokumenty pojazdu.

Trzecim krokiem jest weryfikacja złożonych dokumentów i oczekiwanie na decyzję firmy leasingowej.

Czwartym krokiem jest (po pozytywnej decyzji i akceptacji warunków przez obie strony) podpisanie umowy, która szczegółowo określa prawa i obowiązki leasingobiorcy oraz leasingodawcy.

Piątym krokiem jest dokonanie przez leasingobiorcę wszelki opłat (np. wpłaty własnej) związanych z umową na rzecz leasingodawcy.

Szósty krok to przelew do przedsiębiorcy przez firmę leasingową środków finansowych na podstawie wystawionej faktury.

W siódmym kroku przedsiębiorca korzysta z pojazdów mając dodatkowo na koncie środki pieniężne do wykorzystania w firmie.

Jakie dokumenty są potrzebne do leasingu zwrotnego?

Proces leasingu zwrotnego wymaga przygotowania odpowiedniej dokumentacji, która pozwoli leasingodawcy na ocenę zdolności kredytowej oraz stanu technicznego pojazdu. Do najważniejszych dokumentów, które należy zgromadzić, zaliczamy:

 • wniosek o leasing zwrotny — dokument, w którym przedsiębiorca wyraża chęć skorzystania z tej formy finansowania,

 • dokumenty rejestracyjne pojazdu — umożliwiają ocenę wieku i stanu technicznego samochodu (przedmiot umowy),

 • zaświadczenie o wartości rynkowej pojazdu — często wymagane przez leasingodawcę do określenia wartości wykupu,

 • dokumenty potwierdzające własność pojazdu — niezbędne do przeprowadzenia transakcji zwrotnej,

 • zestawienie finansowe firmy — bilans oraz rachunek zysków i strat, które świadczą o kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

W zależności od wymagań konkretnego leasingodawcy mogą być potrzebne dodatkowe dokumenty, takie jak:

 • aktualny wyciąg z KRS (Krajowego Rejestru Sądowego),

 • NIP i REGON,

 • oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS.

Warto pamiętać, że pełna lista wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od instytucji finansowej, dlatego zawsze należy dokładnie zapoznać się z jej wytycznymi przed rozpoczęciem procedury leasingu zwrotnego.

W jakich branżach najczęściej ma zastosowanie leasingu zwrotnego?

Na przykład:

 • branża transportowa, firmy mogą zdecydować się na leasing zwrotny swoich ciężarówek, aby pozyskać środki na rozwój działalności lub pokrycie bieżących potrzeb operacyjnych, jednocześnie zachowując możliwość korzystania z pojazdów,

 • branża budowlana, gdzie leasing zwrotny może być wykorzystany do optymalizacji kosztów związanych z utrzymaniem sprzętu. Przedsiębiorstwa budowlane, posiadające wartościowe maszyny i urządzenia, mogą skorzystać z tej formy leasingu, aby przekształcić zablokowane środki w płynne aktywa, które następnie mogą być przeznaczone na inwestycje w nowe projekty lub technologie,

 • branża usługowa, taka jak hotelarstwo czy wynajem samochodów, gdzie firmy mogą zrestrukturyzować swoje finanse, zwiększając płynność finansową bez konieczności sprzedaży majątku. To pozwala na utrzymanie pełnej operacyjności i oferowanie wysokiej jakości usług.

Podsumowanie

Leasing zwrotny umożliwia przedsiębiorcy odzyskanie kapitału zainwestowanego w zakup środka trwałego, pomimo dalszego pozostawania jego użytkownikiem. Transakcja tego typu jest warta uwagi zwłaszcza dla tych firm, które dysponują przedmiotami o dużej wartości i chciałyby uwolnić zamrożone środki finansowe. Mogą przeznaczyć je na wiele celów, m.in. na dalsze inwestycje.