Co warto wiedzieć o cesji leasingu

Marcin Batalia

6 min read

W chwili obecnej przejmowanie leasingu jest zjawiskiem dość powszechnym. Obecnie ze zrozumiałych względów coraz więcej podmiotów, firm poszukuje chętnych na tego typu transakcję. Firmy leasingowe są bardzo dobrze przygotowane na taką okoliczność. Przejęcie leasingu polega na tym, że przenoszone zostają prawa i obowiązki dotychczasowego leasingobiorcy na nowego.

Przejęcie leasingu a przepisy prawne.

Zgodnie z przepisami, cesja jest umową cywilnoprawną pomiędzy wierzycielem (zbywający wierzytelność), czyli cedentem a osobą trzecią (nabywca wierzytelności) czyli cesjonariuszem. Na podstawie tego dokumentu wierzyciel decyduje się na przeniesienie swojej wierzytelności wobec dłużnika na osobę trzecią. Cesja polega zatem na tym, że dochodzi do przeniesienia zobowiązania z jednej osoby na kolejną. W oparciu o te przepisy, zawierane są cesje umów leasingowych.

W ostatnich latach zaszło sporo zmian w polskim prawie odnośnie cesji leasingu. Do 2013 roku cesja wiązała się z wieloma nieprzyjemnościami dla obu stron takiej umowy. A wszystko przez Polskie organy podatkowe, które interpretowały przepisy na niekorzyść przedsiębiorców - obowiązywała zasada, że po cesji leasing traktowany był jak całkowicie nowa umowa a to powodowało całą masę utrudnień dla przedsiębiorców, co było ogromną przeszkodą przy przeprowadzeniu tego typu rozwiązania.

W 2013 roku polski ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie nowych przepisów prawnych, których następstwem było wprowadzenie szereg zmian w zakresie cesji leasingu. Od tego momentu zmiana leasingobiorcy traktowana jest jako kontynuacja leasingu, która nie wywołuje żadnych negatywnych skutków dla obu stron. Jedynym warunkiem, który został określony w przepisach, jest to aby przy zmienianiu stron umowy nie uległy zmianie wszystkie parametry leasingu - chodzi tutaj o wydłużenie bądź skrócenie okresu finansowania, zmianę wysokości wkładu własnego oraz wykupu itd. Jeśli takie elementy umowy leasingowej ulegną zmianie, wtedy będzie to potraktowane jako nowa umowa. To z kolei oznacza, że umowa będzie musiała być po raz kolejny zawarta na minimum 40% czasu normatywnej amortyzacji konkretnego przedmiotu, a więc na minimum 24 m-ce, a kwota leasingu musi mieć wartość rynkową.

Jak przeprowadzić taką cesję - najważniejsze informacje

Jeśli leasingobiorca dojdzie do wniosku, że nie chce już kontynuować swojej umowy leasingowej z różnych względów, wtedy przysługuje mu prawo do znalezienia osoby chętnej do przejęcia takiego leasingu. Co musi wtedy zrobić?

Po pierwsze musi skontaktować się z przedstawicielem firmy leasingowej, z którą została zawarta umowa, aby dowiedzieć się jakie są warunki przeprowadzenia takiej cesji. W zdecydowanej większości w umowie leasingu nie ma informacji odnośnie warunków cesji. Dokładne zasady przejmowania leasingu ustala się w sposób indywidualny.

Po drugie, aby móc dokonać cesji, trzeba spełnić kilka podstawowych warunków. Jakich? Oto one:

  • konieczne będzie zapłacenie opłaty manipulacyjnej na rzecz finansującego z tytułu zmiany leasingobiorcy. Wysokość takiej opłaty zapisana jest w Tabeli Opłat i Prowizji i jest ona różna w zależności od firmy leasingowej. Opłata manipulacyjna może być opłacona zarówno przez dotychczasowego jak i nowego leasingobiorcę,

  • dokładnie muszą też zostać określone wymagania wobec nowego leasingobiorcy, który chce przejąć umowę. Dotychczasowe strony umowy muszą także ustalić, co stanie się z ubezpieczeniem przedmiotu leasingu (np. samochodu). Czy ubezpieczenie może przejść na cesjonariusza (przejmującego), czy skorzystać z możliwości wycofania pieniędzy za niewykorzystany okres ubezpieczenia,

  • na koniec trzeba obliczyć pozostałe do końca okresu umowy opłaty oraz przygotować stosowną umowę przejęcia leasingu

Wszystkie te czynności mogą zająć sporo czasu - czasami nawet więcej niż kilka tygodni. Wszystko zależy nie tylko od firmy leasingowej, ale również od przedstawiciela tejże firmy. Pamiętajmy, że pracownik firmy leasingowej nie otrzymuje dodatkowych pieniędzy za to, że przeprowadzi cesję, inaczej niż przy podpisywaniu umowy. Jest mniej zmotywowany do tego aby to zrobić. Dlatego jeśli już planujemy przeprowadzić cesję leasingu, najlepiej jest planować swoje działania z odpowiednim wyprzedzeniem. Szukanie nowego leasingobiorcy oraz podpisywanie umowy pod presją czasu nie jest dobrym rozwiązaniem.

Po trzecie jak znaleźć nowego leasingobiorcę? W chwili obecnej może to być trudniejsze niż jeszcze przed epidemią. Teraz ilość szukających do przejęcia jest mniejsza. Internet daje nam całą masę możliwości. Ogłoszenie o poszukiwaniu nowego leasingobiorcy można wstawić na popularne portale ogłoszeniowe bądź skorzystać z ogłoszenia w firmie leasingowej. Jeśli znajdziemy już chętną osobę lub instytucję, wtedy trzeba złożyć wniosek o przeprowadzenie cesji do leasingodawcy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, można już podpisać nową umowę leasingu.

Pamiętajmy, że osoba (firma), która chcę przejąć musi mieć zdolność finansową, ale o tym później.

Chcesz odstąpić leasing? Oto wskazówki odnośnie pisania ogłoszeń

Odstąpienie leasingu jest znacznie trudniejsze niż zwyczajna sprzedaż samochodu bądź jakiegokolwiek innego przedmiotu. Jest to spowodowane tym, iż liczba potencjalnych kupujących jest znacznie mniejsza. Trzeba mieć dużo szczęścia, aby w szybki sposób znaleźć chętnego, który będzie poszukiwał takiego samego samochodu, będzie chciał skorzystać z leasingu oraz wyrazi chęć uiszczenia odstępnego.

Ogłoszenie odnośnie cesji musi być jak najbardziej atrakcyjne dla potencjalnie zainteresowanych osób. Jeśli przygotujemy ofertę w taki sposób, że koszty dla nowego leasingobiorcy będą zdecydowanie zbyt wysokie, to potencjalny zainteresowany będzie wolał samodzielnie kupić taki sam samochód. Aby przyciągnąć uwagę potencjalnego przejmującego, trzeba skalkulować koszty tak, aby propozycja była do przyjęcia - w głównej mierze chodzi tutaj o wysokość odstępnego.

To, czy leasing oddamy z doliczonym odstępnym czy bez, zależy tylko od nas. Odstępne to wynagrodzenie, które płaci dotychczasowemu leasingobiorcy nowy leasingobiorca. W przypadku, gdy wartość rynkowa konkretnego przedmiotu jest dużo wyższa od wartości pozostającego do końca spłaty leasingu, wtedy wysokość odstępnego może być proporcjonalnie wyższa. Trzeba jednak również mieć świadomość tego, że im odstępne będzie wyższe, tym znacznie trudniej będzie nam znaleźć chętnego, który zdecyduje się na przejęcie od nas leasingu. W sytuacji, gdy do końca okresu spłaty pozostało jeszcze sporo czasu oraz stosunkowo wysoka kwota, wtedy najlepiej jest wystawić ogłoszenie bez odstępnego bądź z niewielką, symboliczną wręcz kwotą.

Kto może przejąć umowę leasingu?

Do przejęcia umowy leasingu uprawniony jest praktycznie każdy, kogo wybierze dotychczasowy leasingobiorca. Zanim dojdzie do zrealizowania cesji, finansujący zweryfikuje oczywiście wiarygodność oraz zdolność kredytową potencjalnego nowego cesjonariusza. Jest to taki sam proces, który ma miejsce przy rozpatrywaniu pierwotnego wniosku o leasing.

Możliwe jest również przeprowadzenie cesji leasingu w ramach tak zwanej procedury uproszczonej. Do wykorzystania procedury uproszczonej dochodzi wtedy, gdy umowa leasingu dotyczy samochodów osobowych, ciężarowych, dostawczych oraz innych popularnych środków trwałych. Należy również pamiętać o tym, że przekazanie leasingu w procesie cesji umowy będzie najprostsze, gdy przekażemy ją na rzecz działającej firmy. Cesja na rzecz osoby indywidualnej nieprowadzącej działalności gospodarczej może być znacznie trudniejsza do zrealizowania.

Kiedy opłaca się przeprowadzić cesję ?

Przy podpisaniu umowy leasingu operacyjnego, czas jej trwania musi wynieść minimum 40 procent czasu normatywnej amortyzacji danego przedmiotu. Wynika to z przepisów podatkowych. Jeśli umowa leasingu dotyczy samochodu osobowego, wówczas jest ona zawierana na minimum 24 miesiące. Z kolei przy umowie dotyczącej samochodów ciężkiego transportu oraz maszyn, minimalny okres wynosi 36 miesięcy.

Przez tak długi okres leasingobiorca może pomyśleć, iż dany pojazd nie jest mu już potrzebny albo chcę zmienić przedmiot na inny. Niektórzy mogą stwierdzić: hmm zamiast przeprowadzać całą tą cesję, która może długo trwać, lepiej będzie rozwiązać umowę z firmą leasingową.Niestety, takie rozwiązanie oznacza całą masę negatywnych skutków finansowych. Nie będzie się to po prostu opłacało. Dlatego w takiej sytuacji korzystniejszym rozwiązaniem jest cesja umowy leasingu operacyjnego na firmę bądź osobę trzecią.

Sytuacją, w której opłaca się odstąpić od umowy, są przekształcenia właścicielskie w firmie. W takim przypadku wykluczone jest kontynuowanie umów leasingowych na określonych warunkach.

Pamiętajmy, że cesja leasingu jest rozwiązaniem, które może być korzystne dla leasingobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i nie mogących kontynuować umowy, zamierzających zmienić przedmiot umowy leasingowej lub w najbliższym czasie planujących dokonać działań restrukturyzacyjnych, np. przekształceń właścicielskich. Wiąże się to z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat zgodnie z cennikiem obowiązującym w konkretnej firmie leasingowej.