Egzekucja komornicza w leasingu

Marcin Batalia

3 min read

Leasing jest jedną z najpopularniejszych form finansowania przedsiębiorstw w Polsce. Dzięki tej formie finansowania przedsiębiorcy mogą inwestować w rozwój swojego biznesu, nie obciążając jednocześnie budżetu firmy. Jak każda forma finansowania, leasing niesie ze sobą pewne ryzyka. Jednym z nich jest kwestia zajęcia przedmiotu przez Komornika.

To powszechne stosowane narzędzie finansowe w praktyce biznesowej, posiada swoje unikalne ramy prawne, które różnią się od standardowych form finansowania.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, Komornik ma prawo zająć mienie dłużnika w celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Jednakże nie wszystkie składniki majątku dłużnika mogą zostać zajęte.

Leasing jest uregulowany w polskim prawie, w Kodeksie cywilnym. Jest to umowa nazwana z precyzyjnie określonymi przepisami.

Zgodnie z nią przedmiot leasingu pozostaje własnością Leasingodawcy do momentu zakończenia umowy. W praktyce oznacza to, że przedmiot leasingu nie jest formalnie własnością Leasingobiorcy, co ma kluczowe znaczenie w kontekście ewentualnej egzekucji komorniczej.

Choć przedmiot leasingu nie jest własnością Leasingobiorcy, może być on traktowany, jako składnik majątku przedsiębiorstwa, co może budzić wątpliwości, co do możliwości jego zajęcia. Jednakże Komornik nie może zająć przedmiotu leasingu bez zgody leasingodawcy, ponieważ jest to mienie osoby trzeciej.

Kiedy i czy komornik może zająć przedmiot leasingu?

Komornicy, mają możliwość egzekwowania długów poprzez zajmowanie majątku dłużnika. Dla komornika kluczowe jest, aby majątek był w posiadaniu dłużnika. Oznacza to, że nawet, jeśli dłużnik posiada pewne dobra na podstawie umowy leasingu, może je objąć procesem egzekucyjnym, jeżeli będą służyły zaspokojeniu roszczeń wierzyciela.

Sam proces egzekucyjny jest ściśle regulowany przepisami prawa, które mają na celu zarówno ochronę praw wierzyciela, jak i dłużnika. Dlatego przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji o zajęciu majątku, Komornik analizuje sytuację majątkową dłużnika oraz ocenia, czy zajęcie tego majątku nie naruszy praw innych stron np. Leasingodawcy.

Gdy Komornik podejmuje decyzję o zajęciu przedmiotu leasingu to w pierwszej kolejności tak informacja trafia do finansującego. W odpowiedzi firma leasingowa kontaktuje się z wierzycielem, apelując o zwolnienie przedmiotu z leasingu. Jeśli wierzyciel nie wyrazi zgody to Leasingodawca może a nawet musi, podjąć kroki prawne, wnosząc powództwo przeciw egzekucyjne.

Wierzyciel z reguły decyduje się na podjęcie działań na podstawie pisma od Leasingodawcy. Składa wtedy wniosek do komornika o unieważnienie zajęcia przedmiotu leasingu, co kończy się zazwyczaj jego zwolnieniem.

W sytuacji, gdy zajęcie przedmiotu leasingu przez Komornika staje się realne, czas odgrywa kluczową rolę. Leasingodawca, dowiadując się o takim działaniu ma zaledwie 30 dni na podjęcie kroków prawnych. Po upływie tego okresu, Komornik może przystąpić do licytacji przedmiotu leasingu. W związku z tym, Leasingobiorca ma obowiązek poinformować firmę leasingową o działaniach komorniczych.

Jeżeli Leasingodawcy uda się skutecznie zablokować próbę egzekucji, Leasingobiorca ma szansę na dalsze korzystanie z przedmiotu leasingu. Kluczem jest nie tylko terminowe regulowanie zobowiązań, ale także ścisła współpraca w relacjach z firmą leasingową.

Jeśli finansujący nie zrobi tego w wyznaczonym czasie, traci możliwość dalszego działania w tej sprawie. W konsekwencji Komornik może bez przeszkód przeprowadzić licytację przedmiotu leasingu, kończąc tym samym cały proces egzekucyjny.

Co może zrobić Leasingobiorca, aby zabezpieczyć się przed problemami z komornikiem.

  • Najprostszym sposób to terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań.

  • W przypadku problemów finansowych czy trudności w regulowaniu płatności, niezwłocznie skontaktuj się z leasingodawcą. Otwarta komunikacja może pomóc w znalezieniu rozwiązania problemu.

  • Bądź świadomy swoich praw. Pamiętaj, że przedmiot leasingu jest własnością Leasingodawcy, co może stanowić podstawę do sprzeciwu wobec działania Komornika.

  • Regularnie analizuj swoją sytuację finansową.

Podsumowanie

Leasing jest narzędziem finansowym, które przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstw. Jak każde narzędzie, wymaga odpowiedniego stosowania i zrozumienia. Dzięki świadomości ryzyka związanego z potencjalnym zajęciem przedmiotu przez Komornika oraz podjęciu odpowiednich kroków w celu jego zabezpieczenia, Leasingobiorcy mogą znacząco zredukować to ryzyko i cieszyć się wszystkimi korzyściami płynącymi z leasingu.